#

Polityka prywatności MOTO advert

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych i przetwarzanych w Serwisie Internetowym jest Usługodawca Serwisu Internetowego, tj. LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000538723, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 8 000 PLN, NIP: 7831720769, REGON: 360543569, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań, adres e-mail: [email protected].
  2. Wszelkie pojęcia oznaczone wielką literą, takie jak Usługodawca, Usługobiorca, czy Umowa, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w pkt. 2.1 Regulaminu Serwisu Internetowego.
  3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem żadnych obowiązków dla Usługobiorcy.
  4. W przypadku przejścia przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zewnętrzne strony internetowe, nienależące do Administratora, w szczególności serwisy Allegro i Otomoto, dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności każdej z tych stron, przez podmioty tam wskazane.
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w Serwisie Internetowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, a także innymi powszechnie obwiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych ustanawianych przez ustawodawcę unijnego w RODO, dbając aby dane osobowe w serwisie były:
   1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą;
   2. zbierane wyłącznie w określonych i uzasadnionych celach, na wyraźnie wskazanych podstawach prawnych;
   3. zbierane i przetwarzane tylko w takim zakresie jaki jest konieczny do prowadzenia Serwisu i efektywnego świadczenia usług dostępnych w Serwisie;
   4. prawidłowe i uaktualniane w razie potrzeby, a także niezwłocznie poprawiane lub usuwane w przypadku gdy są one nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania;
   5. przechowywane w taki sposób, aby identyfikacja osoby była możliwa wyłącznie przez taki czas, przez jaki jest to konieczne w celu efektywnego świadczenia tym osobom usług dostępnych w Serwisie, z których te osoby korzystają;
   6. przetwarzane w sposób zapewniający integralność i poufność danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadku, gdy jest ono konieczne do zawarcia lub wykonania Umowy lub skorzystania z Usługi Elektronicznej, zatem ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia Umowy lub skorzystania z Usługi Elektronicznej; a także przypadku gdy podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku ustawowego Usługodawcy.
 3. PODSTAWY, CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następującym czasie:
   1. w celu wykonania Umowy oraz podjęcia na żądanie Usługobiorcy działań przed zawarciem Umowy, w celu świadczenia Usług Elektronicznych.
    1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    2. Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób Umowy lub świadczenia Usługi Elektronicznej.
   2. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego usług Administratora.
    1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
    2. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora, tj. w niniejszym przypadku przez okres świadczenia przez Administratora usług na rzecz osoby, której dane są przetwarzane w ramach Umowy, w szczególności przez czas korzystania przez tę osobę z Aplikacji.
   3. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu nieobjętego pojęciem marketingu bezpośredniego.
    1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
    2. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
   4. w celu ustalania i dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w celu ochrony przed roszczeniami dochodzonymi od Administratora.
    1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
    2. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora, tj. w niniejszym przypadku przez okres świadczenia przez Administratora usług na rzecz osoby, której dane są przetwarzane w ramach Umowy, w szczególności przez czas korzystania przez tę osobę z Aplikacji oraz w późniejszym czasie do momentu upływu okresu przedawnienia, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym tj. w każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat.
   5. w celu prowadzenia przez Administratora ksiąg rachunkowych.
    1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) – obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
    2. Dane są przetwarzane przez okres przez jaki wymagane jest przechowywanie ksiąg rachunkowych, tj. pięć lat od początku roku obrotowego następującego po roku, w którym zostały zebrane dane.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1.2 niniejszej Polityki Prywatności, Administrator nie może przetwarzać tych danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
 4. PRAWA USŁUGOBIORCY
  1. Osoba, której dotyczą dane przetwarzane przez Usługodawcę, ma prawo do:
   1. żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, przenoszenia danych;
   3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym na gruncie prawa polskiego oraz niniejszej Polityki Prywatności jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. W celu wykonania powyższych uprawnień Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES W SERWISIE (POLITYKA COOKIES)
  1. Pliki cookies są stanowią niewielkimi plikami wysyłanymi przez Serwis Internetowy oraz zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu Internetowego (urządzenie końcowe). Pliki Cookies mogą być stosowane w celu ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego, dopasowywania Serwisu Internetowego do preferencji Usługobiorcy oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk.
  2. Pliki Cookies są domyślnie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych, jednak Usługobiorca może zarządzać ustawieniami swojej przeglądarki internetowej w celu określenia sposób postępowania z plikami Cookies w tym ograniczenia lub wyłączenia ich zapisywania. Powyższe ograniczenie lub wyłącznie zapisywania plików Cookies na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy może powodować obniżenie jakości korzystania z Serwisu Internetowego (np. konieczność wpisywania każdorazowo przy logowaniu do Serwisu danych logowania). Informacje o zarządzaniu plikami cookies, w tym usuwaniu i blokowaniu plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach Usługobiorca może znaleźć pod następującymi odnośnikami:
   1. Firefox;
   2. Google Chrome;
   3. Opera;
   4. Microsoft Edge;
   5. Internet Explorer;
   6. Safari;
  3. Administrator korzysta z plików cookies w Serwisie Internetowym zgodnie z wymogami określonymi w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). Administrator zapewnia, aby pliki cookies, z których korzysta, nie powodowały zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
  1. Usługodawca może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, którym może przekazywać dane osobowe Usługobiorcy. Usługodawca może przekazać dane osobowe Usługobiorcy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla danego celu przetwarzania danych, opisanego w niniejszej Polityce Prywatności. Usługodawca może przekazać dane osobowe Usługobiorcy następującym kategoriom podmiotów:
   1. Podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą i płatności elektroniczne w Serwisie – w przypadku Usługobiorcy, który dokonuje płatności w Serwisie Internetowym.
   2. Podmioty świadczące Usługodawcy usługi księgowe lub prawne, związane z prowadzeniem Serwisu Internetowego, takie jak np. biuro księgowe – w przypadku gdy przekazanie danych jest konieczne dla danego celu przetwarzania danych, opisanego w niniejszej Polityce Prywatności.
   3. Podmioty zapewniające wsparcie techniczne, oprogramowanie i inne rozwiązania informatyczne niezbędne do prowadzenia Serwisu Internetowego.