#

Regulamin serwisu MOTO advert

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Serwis internetowy Motoadvert.com, dostępny pod adresem internetowym: https://motoadvert.com/, za pomocą dostępnych w Serwisie funkcjonalności, umożliwia użytkownikowi serwisu automatyczną migrację ogłoszeń zamieszczonych przez użytkownika na koncie użytkownika w serwisie Allegro.pl do serwisu Otomoto.pl, a także zarządzenie ogłoszeniami w zintegrowanych środowiskach sprzedażowych Allegro i Otomoto oraz utrzymywanie spójności pomiędzy ofertami użytkownika w obu powyższych serwisach.
  2. Właścicielem Serwisu i Usługodawcą w zakresie usług świadczonych w Serwisie jest LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000538723, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 8 000 PLN, NIP: 7831720769, REGON: 360543569, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań.
  3. Serwis internetowy i jego funkcjonalności, w tym odpłatne, są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; serwis i jego funkcjonalności nie są dostępne dla konsumentów.
 2. Definicje
  Poniższe pojęcia, użyte w niniejszym regulaminie oraz w polityce prywatności Serwisu Internetowego motoadvert.pl, oznaczają:
  1. ABONAMENT – odpłatny dostęp do Aplikacji w ramach Umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.
  2. ALLEGRO – serwis internetowy dostępny pod adresem https://allegro.pl/, prowadzony przez: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000635012, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 34 000 000,00 PLN, NIP: 5252674798, REGON: 365331553, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
  3. APLIKACJA MOTO ADVERT, APLIKACJA, INTEGRATOR – główna funkcjonalność Serwisu, stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, umożliwiająca automatyczną migrację ogłoszeń zamieszczonych przez Usługobiorcę na koncie Usługobiorcy w serwisie Allegro.pl do serwisu Otomoto.pl, a także zarządzenie ogłoszeniami w zintegrowanych środowiskach sprzedażowych Allegro i Otomoto oraz utrzymywanie spójności pomiędzy ofertami Usługobiorcy w obu powyższych serwisach
  4. CENNIK – zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego informacja o obowiązujących w zakresie Umowy cenach odpłatnych funkcjonalności Serwisu, w szczególności o cenie Abonamentu oraz pakietów aktualizacji dostępnych w Aplikacji.
  5. DOKUMENTACJA – instrukcja obsługi i kopiowania produktów z systemu Allegro do Otomoto dostępna na w Koncie Usługobiorcy w zakładce „Pomoc”.
  6. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. z dnia 10 maja 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
  7. KONTO – funkcjonalność Serwisu, stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, umożliwiająca rejestrację w systemie MotoAdvert, w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji i zarządzania ogłoszeniami Usługobiorcy za pomocą Aplikacji.
  8. OTOMOTO – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.otomoto.pl/, prowadzony przez GRUPA OLX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000568963, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN, NIP: 7792433421, REGON: 362117960, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.
  9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności Serwisu Internetowego motoadvert.com, dostępna na stornie Serwisu Internetowego, określająca podstawy prawne, cele i okres przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym dane mogą być przekazywane, zasady stosowania plików Cookies, a także prawa Usługobiorcy w stosunku do administratora
  10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego motoadvert.com.
  11. SERWIS INTERNETOWY – Serwis Internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym https://motoadvert.com/.
  12. UMOWA – umowa o świadczenie usług obejmujących funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności odpłatne funkcjonalności Aplikacji, zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w Serwisie.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
  14. USŁUGODAWCA – LENA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000538723, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 8 000 PLN, NIP: 7831720769, REGON: 360543569, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań.
  15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu jest związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności.
  16. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 13 grudnia 2018 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
   1. dostęp do komputera, laptopa, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
   2. włączona obsługa plików Cookies;
   3. zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox w wersji 65.0.2 lub nowszej, Google Chrome w wersji 73.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Opera w wersji 58.0.3135.107 lub nowszej, Safari w wersji 12.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 40.15254.369 lub nowszej albo inna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji;
   4. dostęp do poczty elektronicznej.
  2. Korzystanie z Aplikacji motoadvert.com wymaga posiadania konta w serwisie internetowym Allegro oraz w serwisie internetowym Otomoto.
  3. Usługodawca jest obowiązany korzystać z Serwisu Internetowego i z Aplikacji zgodnie z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz z niniejszym Regulaminem. Usługodawca jest obowiązany do poszanowania praw Usługodawcy oraz osób trzecich, w tym do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i innych rodzajów własności intelektualnej.
  4. Usługobiorca jest obowiązany wprowadzać w Serwisie Internetowym motoadvert.com, a także w treści ofert w serwisach internetowych Allegro i Otomoto, wyłącznie treści zgodnych z prawem, a także z wymogami określonymi w pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu i we właściwych regulaminach korzystania z serwisów Allegro i Otomoto. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treści wprowadzone w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną: „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”
  5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w zakresie, w jakim Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności. Podstawy prawne, cele i okres przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym dane mogą być przekazywane, zasady stosowania plików Cookies, a także prawa Usługobiorcy w stosunku do administratora są zawarte w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej serwisu.
  6. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z odpłatnych funkcjonalności Serwisu, Umowa jest zawarta z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę przycisku potwierdzającego chęć skorzystania z danej odpłatnej funkcjonalności, pod warunkiem wcześniejszego założenia Konta przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 4. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w Serwisie Internetowym następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Aplikacja
  3. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności: wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola akcji potwierdzającego wolę rejestracji w Serwisie, potwierdzeniu chęci założenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji, zmianie tymczasowego hasła dostępu do konta na stałe. W formularzu rejestracji wymagane jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko osoby zakładającej Konto, nazwa firmy, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, adres miejsca prowadzenia działalności/siedziby, adres poczty elektronicznej.
   1. Samo korzystanie z Konta jest bezpłatne, jednak pełne wykorzystanie funkcjonalności Serwisu w tym korzystanie z motoadvert.com, przeprowadzenie migracji ofert i zarządzenie ofertami jest odpłatne na zasadach określonych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
   2. Usługa Elektroniczna Konto oświadczona jest przez Usługodawcę przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo usunięcia Konta w każdej chwili. W przypadku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Konta, usunięcie Konta nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy tytułem Umowy w tym w ramach Abonamentu lub zakupu pakietu aktualizacji, zgodnie z cennikiem dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
  4. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe jest możliwe po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności: założeniu Konta w Serwisie Internetowym, zgodnie z pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu, dodanie kont Usługobiorcy w Allegro, z których przeprowadzony będzie import ogłoszeń, wyrażenie przez Usługobiorcę w serwisie Allegro zgody na powiązanie konta Usługobiorcy z Aplikacją, podpięcie do Aplikacji konta Usługobiorcy w Otomoto.
   1. Aplikacja umożliwia zarządzenie ofertami sprzedażowymi poprzez szereg funkcjonalności, zgodnie z Dokumentacją, w tym w szczególności:
    1. Pojedyncze wystawianie produktów;
    2. Grupowe wystawianie produktów;
    3. Wystawianie produktów przez zapisane filtry;
    4. Automatyczna aktualizacja danych z konta Usługobiorcy w Allegro
    5. Automatyczne aktualizowanie produktów w Otomoto;
    6. Definiowanie szablonów ogłoszeń w Otomoto.
   2. Korzystanie z Aplikacji i jej poszczególnych funkcjonalności jest odpłatne, zgodnie z Cennikiem, na zasadach określonych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
   3. Usługa Elektroniczna Aplikacja oświadczona jest przez Usługodawcę przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie tej usługi w każdej chwili poprzez usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy tytułem Umowy w tym w ramach Abonamentu lub zakupu pakietu aktualizacji, zgodnie z cennikiem dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
  5. Usługodawca ma prawo do zawieszenia dostępu do Konta lub Aplikacji, jeżeli Usługobiorca: narusza niniejszy Regulamin, zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy, wykorzystuje funkcjonalności Serwisu w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem, dokonuje niedozwolonej ingerencji w Aplikację, korzysta z Aplikacji z wykorzystaniem ogłoszeń stworzonych przez inne podmioty bez ich zgody, wykorzystuje Aplikację do tworzenia ogłoszeń w stosunku do pojazdów, którymi nie może zgodnie z prawem rozporządzać.
  6. W przypadku zawieszenia dostępu do Konta lub Aplikacji, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń lub do dokonania zaległych płatności. W przypadku bezskuteczności niniejszego wezwania i utrzymywania się stanu powodującego zawieszenie Konta przez okres dłuższy niż 21 dni, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Usługobiorca jest obowiązany do bieżącego regulowania płatności tytułem usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy, zgodnie z Cennikiem.
  2. Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy zgodnie z pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu, a w przypadku Abonamentu nie później niż na jeden dzień przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony od dnia zawarcia Umowy.
  3. Cena Abonamentu lub innej odpłatnej funkcjonalności podana jest każdorazowo w złotych polskich jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT).
  4. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Koncie/Aplikacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób dostarczenia usługi został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
  5. Usługobiorca udostępnia Usługobiorcy możliwość zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl, dostępnego po adresem internetowym: https://www.payu.pl/, prowadzonego przez PAYU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000274399, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 4 944 000,00 PLN, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ I REKLAMACJE:
  1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą, w tym w celu złożenia zapytania albo reklamacji związanej z działaniem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: [email protected].
  2. W przypadku złożenia reklamacji przez Usługobiorcę, Usługodawca odniesie się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane kontaktowe Usługobiorcy, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy, żądanie Usługobiorcy.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu należą do Usługodawcy i/lub innych upoważnionych podmiotów trzecich. Powyższe dotyczy całego Serwisu Internetowego, w tym Aplikacji, wszelkich ich elementów, treści, grafik i obejmuje wszelkie sposoby wyrażenia każdego z powyższych przedmiotów praw autorskich i praw własności intelektualnej.
  2. W przypadku uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do znaków handlowych Usługodawcy lub osób trzecich, Usługobiorca jest obowiązany używać ich zgodnie z prawem.
  3. Usługobiorca nie nabywa w wykonaniu Umowy żadnych praw autorskich do Serwisu. Usługodawca udziela Usługobiorcy nieopłatnej licencji na korzystanie z Serwisu i Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja udzielana jest nieodpłatnie w chwili zawarcia Umowy. Licencja uprawnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, a także z prawem i w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich
  4. Usługobiorca nie jest uprawniony w ramach licencji do sprzedaży, dzierżawy, sublicencjonowania, użyczania, najmu Serwisu i Aplikacji – zarówno całości, jak poszczególnych elementów.
  5. Z wyjątkiem sytuacji gdy byłoby to dozwolone bezwzględnie obwiązującymi przepisami prawnymi Usługobiorca nie może w ramach licencji podejmować jakichkolwiek działań wykraczających poza jej zakres, w tym w szczególności:
   1. badania i testowania funkcjonowania Serwisu/Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
   2. samodzielnej modyfikacji programistycznej Serwisu/Aplikacji,
   3. wyodrębniania jakichkolwiek usług, funkcjonalności, części składowych itp. z Serwisu, jak również wyodrębnieniem części składowych Serwisu/Aplikacji, a także ich modyfikowania, dekompilacji i deasemblacji, adaptowania, odkodowywania, ustalania kodu źródłowego,
   4. uzyskiwania informacji w sposób inny niż od Usługodawcy o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
   5. użytkowania Aplikacji niezależnie od Serwisu.
  6. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z funkcjonalności Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę powyższych zasad korzystania z licencji lub praw autorskich do Serwisu/Aplikacji.
 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Usługobiorca ma w każdym czasie prawo do wypowiedzenia Usługobiorcy Umowy bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
  2. Usługodawca może dokonywać czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu, które mogą powodować czasowy brak dostępu do Serwisu i jego funkcjonalności. Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Usługodawcy z powodu powyższego braku dostępu do Serwisu. W zakresie w jakim jest to możliwe, Usługodawca wykonuje powyższe czynności w godzinach nocnych. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych powyższych czynnościach, za pośrednictwem funkcjonalności serwisu lub poczty elektronicznej.
  3. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za jakiekolwiek szkody lub brak wykonania zobowiązań wynikłe z:
   1. błędów lub awarii technicznych oraz przerw technicznych w Serwisie;
   2. działania siły wyższej;
   3. jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy albo podmiotów trzecich, którymi posługuje się Usługodawca lub Usługobiorca przy wykonywaniu Umowy i korzystaniu z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu, w tym: braku dostępu Usługobiorcy do Internetu, podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub niepełnych danych;
   4. korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem lub regulaminami Allegro lub Otomoto.
  4. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Usługobiorcy z tytułu rękojmi w zakresie Umowy, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  5. W razie sporu pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, spór podlegać będzie właściwości sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. W zakresie w jakim poniższe zmiany wpływają na sposób korzystania z Serwisu uregulowany w niniejszym regulaminie, Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należą: zmiany prawa, modyfikacja lub dodanie nowych funkcjonalności w ramach serwisu, zmiany co do zakresu działalności Usługodawcy.
  7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  8. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a postanowienie nieważne podlega zastąpieniu postanowieniem, które w najwyższym stopniu oddaje jego skutek ekonomiczny i moc prawną.